Download Afganistan 79-89 by A.Kowalczyk PDF

By A.Kowalczyk

Najwieksze Bitwy XX wieku 09-Afganistan 79-89 КНИГИ ;ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ Автор:A.Kowalczyk Название: Najwieksze Bitwy XX wieku 09-Afganistan 79-89 Издательство: Altair Год: 2002 Формат: pdf,rar+3% Размер: 5.7 MB Язык: польский Страниц:490

Show description

Read Online or Download Afganistan 79-89 PDF

Best history_1 books

Blue_series_7102-GC1-145 in France_1940

Blue_series_7102-GC1-145 in France_1940 КНИГИ ;ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ Автор: B. Belkarz Название: Blue_series_7102-GC1-145 in France_1940 Издательство: Stratus Год: 2002 Формат: : pdf,rar+3% Размер: 17. eight MB Страниц: ninety eight Язык: английскийКнига рассказывает об истории создания истребительной эскадрильи GC1-145.

Be it ever so humble : poverty, fiction, and the invention of the middle-class home

Ahead of the increase of personal houses as we now comprehend them, the area of private, deepest, and native kinfolk in England used to be the parish, which was once additionally the sector of poverty administration. among the 1740s and the 1790s, legislators, political economists, reformers, and novelists transferred the parish system’s features to a different establishment that promised self-sufficient prosperity: the laborer’s cottage.

Additional info for Afganistan 79-89

Example text

Mimo iż zda­ niem zagranicznych ekspertów, przeprowa­ dzona w dniach 1 5 - 3 1 października operacja wycofania dwóch pułków piechoty zmotoryzowanej, pułku czołgów i trzech puł­ ków artylerii przeciwlotniczej (razem 6000 8000 oficerów i żołnierzy) była - w sensie militarnym - bardziej rutynową rotacją wojsk niż faktycznym wycofaniem, to jednak oznaczała zmianę w polityce ZSRR wzglę­ dem kwestii afgańskiej. Zmianom we władzach radzieckich to­ warzyszyły zasadnicze zmiany w kierownic­ twie Ludowo-Demokratycznej Partii Afga­ nistanu i rządzie afgańskim.

Kowal­ czyka) Na przełomie 1991/92r. w północym Af­ ganistanie doszło do nowego kryzysu polityczno-wojskowego. Jego bezpośrednią przy­ czyną była niechęć oficerów tadżyckich i uz­ beckich do podporządkowania się decyzjom generałów pusztuńskich dowodzących woj­ skami rządowymi. 19 marca 1992r. w Mazari Szerifie ukonstytuowała się rada wojskowa opozycyjna wobec prezydenta Nadżibullaha. Na jej czele stanęli: dowódca 53 Dywizji Piechoty (milicji uzbeckiej, stanowiącej od 1986r. najbardziej wartościową część wojsk rządowych), generał Abdul Rashid Dustom, uzbecki generał Abdul Rasul Pahlewan (po­ przednio dowódca mudżahcdinów), tadżycki generał Abdul Momin, a także generał Dżafar Mansur Naderi - dowódca ismaelickiej 80 Dywizji Piechoty (do jesieni 1988r.

Sekretarzem generalnym partii został 38-letni Muhamed Nadżib (dotychczasowy szef służby bezpieczeństwa), który 30 września 1987r. został prezydentem. Mniej więcej w tym samym czasie Nadżib zaczął używać is­ lamskiej wersji swojego nazwiska, Nadżibullah, co było kolejnym znaczącym gestem po­ litycznym. Ukoronowaniem tych zmian stało się posiedzenie w dniach 29 - 30 listopada 1987r. w Kabulu Zgromadzenia Narodowe­ go, na którym została zmieniona nazwa pań­ stwa z Demokratycznej Republiki Afgani­ stanu na Republikę Afganistanu.

Download PDF sample

Rated 4.70 of 5 – based on 35 votes